Tag Archives: điều kiện trích lập dự phòng nợ phải thu

Điều kiện để dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN ?

xin giấy phép giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật thuế để được tính là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN