Tag Archives: trích lập dự phòng

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trích lập các khoản dự phòng phải trả trong doanh nghiệp

Dự phòng phải trả là khoản doanh nghiệp trích trước tính vào chi phí đối với các khoản nợ mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải trả và sẽ có sự giảm sút về mặt lợi ích kinh tế khi thanh toán các nghĩa vụ nợ này. Vậy điều kiện ghi nhận các khoản dự phòng phải trả cũng như nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả như thế nào.

Điều kiện để dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN ?

xin giấy phép giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật thuế để được tính là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN