Tag Archives: phát triển hạ tầng

Mẫu báo cáo kê khai lần đầu tài sản hạ tầng đường bộ (Mẫu số 01-BC/TSHTĐB)

xin giấy phép xin giới thiệu: Mẫu báo cáo kê khai lần đầu tài sản hạ tầng đường bộ (Mẫu số 01-BC/TSHTĐB) ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính

Việt Nam huy động nhiều nguồn lực kinh tế để phát triển hạ tầng

“Hạ tầng cơ sở có vai trò quan trọng trong phát triển bền vững kinh tế Việt Nam, tuy nhiên phải giải quyết hai vấn đề: nguồn lực từ đâu và huy động như thế nào”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thảo luận tại Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á sáng 6/6.