Phân biệt Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần?

Xin chào bạn đến với chuyên trang tư vấn dịch vụ pháp luật. Sau đây là một số nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. các bạn có thể đọc để hiểu thêm nhé.

Để hiểu rõ hơn về hai loại hình doanh nghiệp là Công ty TNHH và Công ty cổ phần, Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ có bài viết: “Phân biệt Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần?”

Phân biệt Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần?

gọi:

Trả lời:

Tiêu chí

Công ty THHH một thành viên

Công ty TNHH hai thành viên

Công ty cổ phần

Số lượng thành viên/ cổ đông

Có một thành viên là chủ sở hữu công ty.

Thành viên này có thể là tổ chức hoặc cá nhân

Điểm a khoản 1 điều 47 Luật doanh nghiệp 2014: Số lượng thành viên tối thiểu của công ty TNHH hai thành viên là 2, số lượng tối đa là 50.

Điểm b khoản 1 điều 110 quy định: Số lượng tối thiểu là 3 cổ đông và không giới hạn số cổ đông tối đa

Vốn góp

Không được chia

Vốn không chia thành các phần bằng nhau mà theo tỷ lệ vốn góp của các thành viên

Điểm a khoản 1 điều 110 Luật doanh nghiệp 2014: “Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần”

Người quản lý

Chủ tịch công ty

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên

  • Mọi thành viên công ty TNHH đều có quyền quản lý công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác

  • Không phải mọi cổ đông đều có quyền quản lý công ty

Huy động vốn

Không được phát hành cổ phần (khoản 3 điều 73 Luật doanh nghiệp)

Khoản 3 điều 47 Luật doanh nghiệp: Không được phát hành cổ phần.

Khoản 3 điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”

Cơ cấu tổ chức

Có hai trường hợp:

– Khoản 1 điều 78 Luật doanh nghiệp quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

– Và khoản 1 điều 85 Luật doanh nghiệp quy định:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Điều 55 Luật doanh nghiệp quy định:

Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên: Có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

Công ty TNHH có ít hơn 11 thành viên: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc tổng giám đốc, còn Ban kiểm soát có thể có hoặc không, không mang tính bắt buộc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Khoản 1 điều 134 Luật doanh nghiệp quy định cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần: Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Nếu bạn cần thêm thông tin xin đặt câu hỏi vào ô hỏi đáp bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *