Văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

Xin chào bạn đến với chuyên trang tư vấn dịch vụ pháp luật. Sau đây là một số nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. các bạn có thể đọc để hiểu thêm nhé.

Văn bản đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 03c ban hành theo thông tư 33/2017/TT-BTNMT

Mẫu số 03c. Văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án

Tên tổ chức…………………….. …[2]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …. …, ngày….. tháng …..năm …

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

(Quyết định thu hồi đất, giao đất, , cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số… ngày … tháng … năm của Thủ tướng Chính phủ)[3]

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố….

1. Thông tin chung (Nêu đầy đủ thông tin về người sử dụng đất, dự án)

– Người đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất [4] :…………………………………..

– Địa chỉ/trụ sở chính:………………………………………………………………………

– Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………

– Tên dự án:…………………………………………………………………………………….

– Thông tin về chủ đầu tư:…………………………………………………………………

– Địa điểm khu đất:…………………………………………………………………………..

– Tổng diện tích đất:…………………………………………………………………………

– Tổng vốn đầu tư:……………………………………………………………………………

– Thời gian/tiến độ thực hiện:…………………………………………………………….

– Thông tin khác:……………………………………………………………………………..

2. Thông tin về đầu tư

– Nêu đầy đủ thông tin về tên của giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp, văn bản gia hạn, văn bản tạm dừng, văn bản hủy, văn bản chấm dứt…(gửi kèm bản sao).

– Nêu thông tin thay đổi trong quá trình đầu tư (cổ phần hóa, chuyển nhượng dự án, chia, tách, sáp nhập, mua bán, chuyển đổi công ty….)

– Nêu đầy đủ thông tin về kết quả đầu tư tính đến thời điểm báo cáo…

– Nêu đầy đủ thông tin về dự báo khả năng đầu tư trong giai đoạn tiếp theo…

– Nêu thông tin đánh giá về năng lực tài chính (vốn, nguồn vốn, khả năng huy động vốn….để tiếp tục thực hiện phần còn lại của dự án đầu tư (gửi kèm bản sao giấy tờ chứng minh năng lực tài chính).

3. Thông tin về thửa đất/khu đất đã được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

– Thông tin về thửa đất theo quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004.

– Thông tin về thửa đất theo các văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền triển khai thực hiện quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ (nếu có),

– Thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí….ghi nợ, miễn, giảm…), về tình trạng pháp lý thửa đất (nêu rõ kết quả đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện…).

– Thông tin về thay đổi quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, , tặng cho, thu hồi đất do vi phạm pháp luật, thu hồi đất trong trường hợp khác…).

– Thông tin khác……………………………………………………………

4. Nội dung điều quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ

4.1. Lý do đề nghị điều chỉnh:

– Nêu rõ lý do theo đề nghị của người sử dụng đất………………………

– Nêu rõ lý do theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền (có văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ – nếu có).

4.2. Nội dung đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất thể hiện trong quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ (nếu có)

STT

Nội dung điều chỉnh

Cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số … ngày…tháng…năm… của Thủ tướng Chính phủ

Đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất

1

Cơ cấu sử dụng đất tính theo tổng diện tích đất được giao, thuê …(ghi theo nội dung quyết định của Thủ tướng Chính phủ), trong đó:

1.1

Tổng diện tích đất thu hồi

1.2

Tổng diện tích đất giao cho chủ đầu tư sử dụng theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu có)

1.3

Tổng diện tích đất giao cho chủ đầu tư sử dụng theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu có)

1.4

Tổng diện tích đất cho chủ đầu tư sử dụng theo hình thức thuê đất (nếu có)

1.5

Tổng diện tích đất giao cho chủ đầu tư quản lý (nếu có)

1.6

Thông tin khác…

2

Cơ cấu sử dụng đất tính theo từng mục đích sử dụng đất/từng hạng mục …

2.1

Hạng mục/mục đích……..

a

Diện tích đất

b

Vị trí, ranh giới

c

Thời hạn….., kể từ….đến…

d

Hình thức sử dụng (giao/thuê….)

đ

Mục đích/chức năng…

e

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có)

………………….

4.3. Cam kết thực hiện theo cơ cấu sử dụng đất sau khi được điều chỉnh

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất (nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí và lệ phí…)

– Chịu trách nhiệm đảm bảo không gây thiệt hại, ảnh hưởng đến quyền lợi của người thứ 3 (bên thuê đất, nhận thế chấp, nhận góp vốn…), phương án giải quyết quyền lợi của người thứ 3 (nếu có).

– Nhận bàn giao đất trên thực địa, xác định cụ thể mốc giới điều chỉnh……

– Nộp giấy tờ gốc cho cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất….

– Thực hiện đúng tiến độ thực hiện dự án, sử dụng đất, cụ thể là………

– Chấp hành thực hiện quyết định thu hồi đất, bàn giao đất theo quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật (nếu có);

– Cam kết khác…………….

Nơi nhận:

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu- nếu có)


([2]) Ghi tên tổ chức (hoặc cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư…) ghi theo tên trong quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 hoặc tên mới, người sử dụng đất nộp 2 bản (01 bản để gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 01 bản để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường)

[3] Ghi theo Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

[4] Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

Nếu bạn cần thêm thông tin xin đặt câu hỏi vào ô hỏi đáp bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *