ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH YÊN

Mã số thuế: 5400514601
Địa chỉ: Xóm Mới, Huyện Cao Phong, Hòa Bình.

Đại diện pháp luật: Bùi Đức Chung
Ngày cấp giấy phép: 17/02/2020
Ngày hoạt động: 17/12/2019
Cập nhật lần cuối vào 17/02/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.