Ưu đãi thuế đối với lĩnh vực sản xuất phầm mềm ?

Thưa luật sư! Công ty A thành lập năm 2017, không có vốn nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm (Phần mềm tài chính ngân hàng thuộc danh mục ban hành kèm theo thông tư 09/2013/TT-BTTTT) theo quy định tại thông tư 16/2014/TT-BTTTT.

Công ty A không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, vậy công ty A có được hưởng ưu đãi thuế TNDN không?

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

3. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC hợp nhất thông tư hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Thông tư Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC quy định dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN bao gồm:

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.”

Căn cứ Điều 16 Luật đầu tư 2014 quy đinh về Ngành nghề ưu đãi đầu tư bao gồm: “đ) Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số;”

Như vậy, theo thông tin mà công ty cung cấp thì công ty A là công ty có hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng đủ quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định tại thông tư 16/2014/TT-BTTT, thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2014.

Căn cứ Điều 18 Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC quy định:

“5.Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

– Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

– Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Khoản 18 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định:

“5. Dự án đầu tư mới (bao gồm cả văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, trừ các trường hợp sau:

a) Dự án đầu tư hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định này.

b) Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ công văn 4996/TCT-CS ngày 27/10/2016 hướng dẫn:

Từ ngày 01/07/2015, việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.”

Căn cứ Luật đầu tư năm 2014, Điều 36 khoản 2 quy định:

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  1. Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;”

Căn cứ vào quy định của luật đầu tư 2014, công ty A thành lập vào năm 2017 , căn cứ theo quy định của pháp luật đầu tư hiện hành, công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khoản 2 Điều 17 Luật đầu tư năm 2014 cũng quy định:

“Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.”

Căn cứ vào những thông tin mà công ty cung cấp:

– Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vào ngày 20/03/2017 theo luật doanh nghiệp 2014.

– Hoạt động sản xuất phần mềm theo đúng điều 5 thông tư 16/ 2014/TT-BTTTT

– Sản phẩm phần mềm của Công ty đúng với Thông tư 09/2013/TT-BTTTT

– Công ty thực hiện tốt các quy định về kế toán và thuế được quy định tại điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Căn cứ vào những quy định trên và những thông tin mà công ty cung cấp, thì công ty thuộc đối tượng là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trong nước không thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo luật đầu tư 2014, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2017, công ty đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi là có dự án đầu tư mới trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư (sản xuất sản phẩm phần mềm), do đó công ty được hưởng ưu đãi mà không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tuy nhiên nếu công ty có vốn đầu tư trên 15 tỷ, công ty nên tiến hành đăng ký đầu tư (cho đến khi thông tư 96/2015/TT-BTC có sửa đổi về điều kiện của dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi)

– Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm:

+ Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm

+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: để được giải đáp.

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *