Tag Archives: Luật sửa đổi quản lý thuế năm 2012 có quy định nếu việc thanh tra thuế khác với Luật Thanh tra thì áp dụng theo Luật thanh tra