Tag Archives: các khoản thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Tiền phụ cấp điện thoại và xăng xe có tính vào thuế TNCN không ?

Xin chào xin giấy phép ! Công ty tôi có điều chỉnh lại hợp đồng lao động, trong phần tiền lương có tách ra các phần xăng xe, điện thoại nhưng tôi được biết là xăng xe và điện thoại phục vụ cho doanh nghiệp thì không phải chịu thuế.