Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 30/2019/QĐ-UBND QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH CÀ MAU

Số hiệu: 30/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lê Văn Sử
Ngày ban hành: 19/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 30/2019/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 318/TTr-SNN ngày 14 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
– Ủy ban MTTQVN tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– CTTĐT Chính phủ;
– Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
– Báo, Đài, CTTĐT tỉnh (đăng, phát nội dung);
– Văn phòng UBND tỉnh;
– Lưu: VT, M.A43/8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Sử

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển và trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Đóng mới tàu cá được quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư, đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

2. Cải hoán tàu cá được quy định tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

3. Vùng khai thác thủy sản gồm có vùng biển và vùng nội địa. Vùng biển gồm có vùng khơi, vùng lộng và vùng ven bờ; vùng nội địa là phần còn lại không thuộc vùng biển.

Điều 4. Nguyên tắc cấp văn bản chấp thuận

1. Công tác xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá phải đảm bảo công khai, minh bạch đúng theo quy trình xét duyệt và còn hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố.

2. Ưu tiên phát triển khai thác thủy sản xa bờ bằng các nghề ít sát hại nguồn lợi thủy sản, hạn chế và từng bước giảm dần việc khai thác thủy sản ven bờ góp phần phát triển bền vững.

Chương II TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA

Điều 5. Tiêu chí đặc thù cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển

1. Đóng mới tàu cá:

a) Tổ chức có trụ sở hoặc cá nhân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

b) Tàu cá sau khi đóng mới phải có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên;

c) Tàu cá có nghề khai thác thủy sản phải phù hợp theo quy định và yêu cầu phát triển của địa phương;

d) Tổ chức, cá nhân không vi phạm khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.

2. Cải hoán tàu cá:

a) Tàu cá sau khi cải hoán phải có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên;

b) Tàu cá có nghề khai thác thủy sản phải phù hợp theo quy định và yêu cầu phát triển của địa phương.

3. Thuê, mua tàu cá:

a) Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh về hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

b) Tổ chức, cá nhân thuê, mua tàu cá phải đảm bảo điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Quy định này.

Điều 6. Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá hoạt động trong nội địa

Không thực hiện đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá khai thác thủy sản trong nội địa thuộc phạm vi quản lý.

Điều 7. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo quy định. Tổ chức thẩm định hồ sơ đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại quyết định này và các quy định khác có liên quan (nếu có). Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu theo quy định, xem xét cấp văn bản chấp thuận. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu theo quy định, phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Thời gian thực hiện quy trình xét duyệt hồ sơ, cấp văn bản chấp thuận phải đảm bảo theo quy định thủ tục hành chính hiện hành.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đúng quy định tại Khoản 5, Điều 13 và Khoản 3, Điều 49 Luật Thủy sản năm 2017.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công khai hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, số lượng Giấy phép khai thác thủy sản trên biển được cấp mới theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản năm 2017.

3. Tổ chức thực hiện quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận theo Điều 7 của Quy định này.

4. Tổng hợp, báo cáo tình hình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá đã được cơ quan thẩm quyền ký trước ngày Quyết định này có hiệu lực, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm tra giám sát kỹ thuật, xuất trình Biên bản nghiệm thu lần thứ nhất do cơ quan đăng kiểm tàu cá cấp trước ngày 31/12/2019.

2. Trường hợp quá thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân đã được cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá có nhu cầu tiếp tục đóng mới, cải hoán tàu cá, phải nộp lại hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận theo quy định.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật./.

Chuyên trang xingiayphep.com.vn chuyên cung cấp thông tin hỗ trợ, tư vấn dịch vụ xin giấy phép. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ xin giấy phép quảng cáo – Xin giấy phép thành lập doanh nghiệp – xin giấy phép sở xây dựng … vvv. Hãy gọi ngay cho chúng tôi:
 – website: https://xingiaphep.com.vn
 – Email: hotro@xingiayphep.com.vn
 – Phone: 038.989.1989

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *