Mẫu biên bản hòa giải thành và hướng dẫn soạn thảo biên bản hòa giải

Xin chào bạn đến với chuyên trang tư vấn dịch vụ pháp luật. Sau đây là một số nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. các bạn có thể đọc để hiểu thêm nhé.

Biên bản hòa giải có thể được áp dụng trong rất nhiều vụ việc đặc biệt là trong các vụ tranh chấp đất đai (mua bán, chuyển nhượng, tặng cho nhà đất) hoặc trong các vụ việc dân sự có phát sinh tranh chấp mà các bên có thể đạt được thỏa thuận:

Mục lục bài viết

1. Mẫu biên bản hòa giải thành về việc tranh chấp đất đai

Minh Khuê cung cấp mẫu biên bản hòa giải thành cấp cơ sở để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Tham khảo biểu mẫu liên quan:

>> Click tải:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 0899456055.

————————————————————————————————-

ỦY BAN NHÂN DÂN

………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…………….., ngày…………tháng………năm…………….

BIÊN BẢN HÒA GIẢI THÀNH

Hồi…………giờ……….phút ngày……..tháng…….năm……………

Tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………………………………………….

Tiến hành cuộc họp hòa giải tranh chấp đất đai.

Thành phần gồm có:

Những người tiến hành hòa giải:

– Ông (Bà)…………………………………..Chủ tịch UBND………….., chủ trì cuộc họp

– Ông (Bà)…………………………………….….……..- Thư ký ghi biên bản

– Ông (Bà)………………………………….……….….- Cán bộ tư pháp xã

– Ông (Bà)……………………………………………..- Cán bộ địa chính xã

– Ông (Bà)……………………..………………………..- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc

– Ông (Bà)………………………..……………………- Công an ……………………………….

– Ông (Bà)………………………..……………………- Văn hóa Thông tin ………………..

– Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Phụ nữ …………………………..

– Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Nông dân ……………………….

– Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Cựu chiến binh ……………….

– Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Nông dân ……………………….

– Ông (Bà)………………………..…………………..- Trưởng Thôn…………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Các bên tranh chấp:

Ông (Bà):…………………….…………………………………..………………………

Địa chỉ:……………………………………………………….……………………………

Ông (Bà):…………………………..…………………………….. ……… ………………

Địa chỉ:………………………… …………………….… ……………………..…………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Nội dung buổi hòa giải (Diễn biến cuộc họp và ý kiến các bên):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Kết luận: (những thỏa thuận đã đạt được): ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Biên bản cuộc họp kết thúc hồi……….giờ………phút cùng ngày, được lập thành 03 bản, gửi 02 bên tranh chấp, mỗi bên 01 bản, UBND xã, phường, thị trấn ……………………….01 bản và được các bên nhất trí cùng ký tên dưới đây.

ỦY BAN MTTQ

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

TM. UBND …………………………

CB ĐỊA CHÍNH

CB TƯ PHÁP

TRƯỞNG THÔN

CÁC BÊN TRANH CHẤP:

CÁC THÀNH PHẦN KHÁC:

——————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. .

6. ;

7. ;

8. : ;

2. Mẫu biên bản hòa giải theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự mới nhất

Công ty Xin giấy phép, cung cấp cho khách hàng Mẫu số 34-DS Ban hành kèm theo ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

TÒA ÁN NHÂN DÂN …….(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HÒA GIẢI

Hồi .…. giờ.…. phút ……, ngày .…. tháng ….. năm …..

Tại trụ sở Toà án nhân dân: ………..……………………………………

Tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự thụ lý số:……/……./TLST-……(2) ngày….. tháng….. năm .………

I. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán – Chủ trì phiên họp: Ông (Bà)……………………..……………

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên họp: Ông (Bà)……………..…………….

II. Những người tham gia phiên họp(3)

………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HOÀ GIẢI

Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ
HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ(4)

……..……………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CÁC ĐƯƠNG SỰ

THỐNG NHẤT, KHÔNG THỐNG NHẤT (5)

……..……………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU
CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA HÒA GIẢI (6)

.……………………………………………………………….………………….………………………………………………………………………

Phiên họp kết thúc vào hồi….giờ…. phút, ngày ….. tháng …… năm……

CÁC ĐƯƠNG SỰ

THAM GIA PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên

hoặc điểm chỉ)

THƯ KÝ TÒA ÁN

GHI BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

THẨM PHÁN

CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên,

đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 34-DS:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân tiến hành hoà giải; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví vụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 30/2017/TLST-HNGĐ).

(3) Ghi họ tên, tư cách đương sự trong vụ án và địa chỉ của những người tham gia phiên hoà giải.

(4) Ghi đầy đủ ý kiến trình bày, tranh luận của những người tham gia hoà giải về những vấn đề cần phải giải quyết trong vụ án.

(5) Ghi những nội dung những người tham gia hoà giải đã thoả thuận được trước, đến những nội dung những người tham gia hoà giải không thoả thuận được. Trong trường hợp các bên đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án thì Thẩm phán chủ trì phiên họp lập biên bản hoà giải thành theo mẫu số 36 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).

(6) Ghi họ tên, tư cách đương sự và yêu cầu sửa đổi, bổ sung cụ thể của người tham gia phiên họp.

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư , gọi:

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư

Nếu bạn cần thêm thông tin xin đặt câu hỏi vào ô hỏi đáp bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *