Lương tháng dưới 9 triệu có bị khấu trừ thuế TNCN hay không ?

Hiện tại, mức giảm trừ bản thân cho mỗi người nộp thuế khi tính thuế TNCN đang được pháp luật quy định là 9 triệu đồng/tháng. Vậy nếu lương tháng dưới 9 triệu đồng thì có phải nộp thuế TNCN hay không? xin giấy phép xin được giải đáp một số thắc mắc của quý khách hàng:

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT_BTC, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng. Ngoài ra:

“c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.”

Theo đó, nếu anh A làm việc và cùng được trả lương trong tháng 2 ở công ty B và công ty C, dù lương của anh A tại công ty B có thể dưới 9 triệu anh này đã giảm trừ gia cảnh tại công ty C rồi thì vẫn phải nộp thuế TNCN tại công ty B bình thường (không giảm trừ tại B).

Mặt khác, tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT_BTC quy định:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký  (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

Như vậy, nếu NNT làm việc theo một số loại hợp đồng dân sự như khoán việc, công tác viên, thử việc hoặc hợp đồng mùa vụ dưới 3 tháng mà tổng mức thu nhập từ hai triệu đồng/tháng thì vẫn phải nộp thuế TNCN. Với đối tượng này, để tạm thời không phải nộp thuế TNCN, doanh nghiệp phải tổ chức cho họ làm cam kết 02 về thu nhập theo quy định:

“Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có tại thời điểm cam kết.”

Trên đây là nội dung tư vấn của Xin giấy phép về vấn đề: Lương tháng dưới 9 triệu có bị khấu trừ thuế TNCN hay không ? Mọi ý kiến đóng góp phản ánh xin vui lòng liên hệ:  để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Bộ phận thuế – Công ty Xin giấy phép.